夜上受降城闻笛拼音版

夜上受降城闻拼音版

yè shànɡ shòu xiáng chénɡ wén dí

夜上受降城闻笛

lǐ yì

李益

huí lè fēnɡ qián shā sì xuě

回乐峰前沙似雪,

shòu xiáng chénɡ wai yuè rú shuānɡ

受降城外月如霜。

bù zhī hé chǔ chuí lú ɡuǎn

不知何处吹芦管,

yī yè zhēnɡ rén jìn wànɡ xiānɡ

一夜征人尽望乡。