峨眉山月歌拼音版

峨眉山月歌拼音版注音:

é méi shān yuè bàn lún qiū , yǐng rù píng qiāng jiāng shuǐ liú 。

峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流。

yè fā qīng xī xiàng sān xiá , sī jūn bù jiàn xià yú zhōu 。

夜发清溪向三峡,思君不见下渝州。