活板沈括原文带拼音

活板原文

板印书籍,唐人尚未盛为之。五代时始印五经,已后典籍皆为板本。

庆历中有布衣毕昇,又为活板。其法:用胶泥刻字,薄如钱唇,每字为一印,火烧令坚。先设一铁板,其上以松脂、蜡和纸灰之类冒之。欲印,则以一铁范置铁板上,乃密布字印,满铁范为一板,持就火炀之,药稍熔,则以一平板按其面,则字平如砥。若止印三二本,未为简易;若印数十百千本,则极为神速。常作二铁板,一板印刷,一板已自布字,此印者才毕,则第二板已具,更互用之,瞬息可就。每一字皆有数印,如“之”“也”等字,每字有二十余印,以备一板内有重复者。不用,则以纸帖之,每韵为一帖,木格贮之。有奇字素无备者,旋刻之,以草火烧,瞬息可成。不以木为之者,文理有疏密,沾水则高下不平,兼与药相粘,不可取;不若燔土,用讫再火令药熔,以手拂之,其印自落,殊不沾污。

昇死,其印为予群从所得,至今保藏。

活板拼音解读

bǎn yìn shū jí , táng rén shàng wèi shèng wèi zhī 。 wǔ dài shí shǐ yìn wǔ jīng , yǐ hòu diǎn jí jiē wèi bǎn běn 。

qìng lì zhōng yǒu bù yī bì shēng , yòu wèi huó bǎn 。 qí fǎ : yòng jiāo ní kè zì , báo rú qián chún , měi zì wèi yī yìn , huǒ shāo lìng jiān 。 xiān shè yī tiě bǎn , qí shàng yǐ sōng zhī 、 là hé zhǐ huī zhī lèi mào zhī 。 yù yìn , zé yǐ yī tiě fàn zhì tiě bǎn shàng , nǎi mì bù zì yìn , mǎn tiě fàn wèi yī bǎn , chí jiù huǒ yáng zhī , yào shāo róng , zé yǐ yī píng bǎn àn qí miàn , zé zì píng rú dǐ 。 ruò zhǐ yìn sān èr běn , wèi wèi jiǎn yì ; ruò yìn shǔ shí bǎi qiān běn , zé jí wèi shén sù 。 cháng zuò èr tiě bǎn , yī bǎn yìn shuā , yī bǎn yǐ zì bù zì , cǐ yìn zhě cái bì , zé dì èr bǎn yǐ jù , gèng hù yòng zhī , shùn xī kě jiù 。 měi yī zì jiē yǒu shǔ yìn , rú “ zhī ” “ yě ” děng zì , měi zì yǒu èr shí yú yìn , yǐ bèi yī bǎn nèi yǒu chóng fù zhě 。 bù yòng , zé yǐ zhǐ tiě zhī , měi yùn wèi yī tiě , mù gé zhù zhī 。 yǒu qí zì sù wú bèi zhě , xuán kè zhī , yǐ cǎo huǒ shāo , shùn xī kě chéng 。 bù yǐ mù wèi zhī zhě , wén lǐ yǒu shū mì , zhān shuǐ zé gāo xià bù píng , jiān yǔ yào xiāng nián , bù kě qǔ ; bù ruò fán tǔ , yòng qì zài huǒ lìng yào róng , yǐ shǒu fú zhī , qí yìn zì luò , shū bù zhān wū 。

shēng sǐ , qí yìn wèi yú qún cóng suǒ dé , zhì jīn bǎo cáng 。