“成如容易却艰辛”的意思及全诗出处和翻译赏析

2023年11月21日

“成如容易却艰辛”的意思及全诗出处和翻译赏析

《题张司业诗》作者:王安石

苏州司业诗名老,乐府皆言妙入神。
看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛

《题张司业诗》翻译

《题张司业诗》韵脚

拼音:chéng rú róng yì què jiān xīn
平仄:平平平仄仄平平
韵脚:(平韵) 上平十一真  

《题张司业诗》拼音

sū zhōu sī yè shī míng lǎo, yuè fǔ jiē yán miào rù shén.
苏州司业诗名老,乐府皆言妙入神。
kàn sì xún cháng zuì qí jué, chéng rú róng yì què jiān xīn.
看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛。