“人生不如意”的意思及全诗出处和翻译赏析

2023年11月2日

“人生不如意”的意思及全诗出处和翻译赏析

《怀山居邀松阳子同作》作者:李德裕

我有爱山心,如饥复如渴。
出谷一年馀,常疑十年别。
春思岩花烂,夏忆寒泉冽。
秋忆泛兰卮,冬思玩松雪。
晨思小山桂,暝忆深潭月。
醉忆剖红梨,饭思食紫蕨。
坐思藤萝密,步忆莓苔滑。
昼夜百刻中,愁肠几回绝。
每念羊叔子,言之岂常辍。
人生不如意,十乃居七八。
我未及悬舆,今犹佩朝绂。
焉能逐糜鹿,便得游林樾。
范恣沧波舟,张怀赤松列。
惟应讵身恤,岂敢忘臣节。
器满自当欹,物盈终有缺。
从兹返樵径,庶可希前哲。

《怀山居邀松阳子同作》翻译

《怀山居邀松阳子同作》韵脚

拼音:rén shēng bù rú yì
平仄:平平仄平仄
韵脚:(仄韵) 去声四寘  

《怀山居邀松阳子同作》拼音

wǒ yǒu ài shān xīn, rú jī fù rú kě.
我有爱山心,如饥复如渴。
chū gǔ yī nián yú, cháng yí shí nián bié.
出谷一年馀,常疑十年别。
chūn sī yán huā làn, xià yì hán quán liè.
春思岩花烂,夏忆寒泉冽。
qiū yì fàn lán zhī, dōng sī wán sōng xuě.
秋忆泛兰卮,冬思玩松雪。
chén sī xiǎo shān guì, míng yì shēn tán yuè.
晨思小山桂,暝忆深潭月。
zuì yì pōu hóng lí, fàn sī shí zǐ jué.
醉忆剖红梨,饭思食紫蕨。
zuò sī téng luó mì, bù yì méi tái huá.
坐思藤萝密,步忆莓苔滑。
zhòu yè bǎi kè zhōng, chóu cháng jǐ huí jué.
昼夜百刻中,愁肠几回绝。
měi niàn yáng shū zǐ, yán zhī qǐ cháng chuò.
每念羊叔子,言之岂常辍。
rén shēng bù rú yì, shí nǎi jū qī bā.
人生不如意,十乃居七八。
wǒ wèi jí xuán yú, jīn yóu pèi cháo fú.
我未及悬舆,今犹佩朝绂。
yān néng zhú mí lù, biàn dé yóu lín yuè.
焉能逐糜鹿,便得游林樾。
fàn zì cāng bō zhōu, zhāng huái chì sōng liè.
范恣沧波舟,张怀赤松列。
wéi yīng jù shēn xù, qǐ gǎn wàng chén jié.
惟应讵身恤,岂敢忘臣节。
qì mǎn zì dāng yī, wù yíng zhōng yǒu quē.
器满自当欹,物盈终有缺。
cóng zī fǎn qiáo jìng, shù kě xī qián zhé.
从兹返樵径,庶可希前哲。