“居庙堂之高”的意思及全诗出处和翻译赏析

“居庙堂之高”的意思及全诗出处和翻译赏析

“居庙堂之高”的意思及全诗出处和翻译赏析

《括贺新凉》作者:

生长湖山曲。
羡吴儿、呼吸湖光,饱餐山渌。
世外不须论隐逸,谁似先生冰玉。
自骨冷、神清无俗。
我不识君曾梦见,炯双瞳、碧色光相烛。
遗妙语,看不足。
生平高节难为绩。
到如今、凛凛风生,言犹可录。
不作相如封禅藁,身后谁荣谁辱。
争肯效、白头吟曲。
好与水仙为伴侣,傍西湖、湖畔脩脩竹。
时一酹,荐秋菊。
范文正岳阳楼记:庆西四年春,滕子京谪守巴陵。
越明年,政通人和,百废具兴。
乃重修岳阳楼,增其旧制,刻唐贤今人诗赋于其上,属余作文记之。
予观夫巴陵状,在洞庭一湖。
衔远山,吞长江,浩浩荡荡,横无际涯,朝晖夕阴,气象万千,此则岳阳楼之大观也,前人之述备矣,然则北通巫峡,南极潇湘,迁客骚人,多会于此,览物之情,得无异乎!若夫霪雨霏霏,连日不开,阴风怒号,浊浪排空,日星隐耀,山岳潜形,商旅不行,樯倾楫摧,薄暮冥冥,虎啸猿啼。
登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。
至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷,沙鸥翔集,锦鳞游泳,岸芷汀兰,郁郁青青;而或长烟一空,皓月千里,浮光耀金,静影沉璧,渔歌互答,此乐何极。
登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱皆忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。
嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为。
何哉?不以物喜,不以已悲。
居庙堂之高,则忧其民;处江湖之远,则忧其君。
是进亦忧,退亦忧。
然则何时而乐耶?其必曰:先天下之忧而忧,后天下之乐而乐欤!噫,微斯人,吾谁与归!时六年九月二十五日记。

《括贺新凉》翻译

《括贺新凉》韵脚

拼音:jū miào táng zhī gāo
平仄:平仄平平平
韵脚:(平韵) 下平四豪  

《括贺新凉》拼音

shēng zhǎng hú shān qǔ.
生长湖山曲。
xiàn wú ér hū xī hú guāng, bǎo cān shān lù.
羡吴儿、呼吸湖光,饱餐山渌。
shì wài bù xū lùn yǐn yì, shuí shì xiān shēng bīng yù.
世外不须论隐逸,谁似先生冰玉。
zì gǔ lěng shén qīng wú sú.
自骨冷、神清无俗。
wǒ bù shí jūn céng mèng jiàn, jiǒng shuāng tóng bì sè guāng xiāng zhú.
我不识君曾梦见,炯双瞳、碧色光相烛。
yí miào yǔ, kàn bù zú.
遗妙语,看不足。
shēng píng gāo jié nán wéi jī.
生平高节难为绩。
dào rú jīn lǐn lǐn fēng shēng, yán yóu kě lù.
到如今、凛凛风生,言犹可录。
bù zuò xiàng rú fēng shàn gǎo, shēn hòu shuí róng shuí rǔ.
不作相如封禅藁,身后谁荣谁辱。
zhēng kěn xiào bái tóu yín qū.
争肯效、白头吟曲。
hǎo yǔ shuǐ xiān wèi bàn lǚ, bàng xī hú hú pàn xiū xiū zhú.
好与水仙为伴侣,傍西湖、湖畔脩脩竹。
shí yī lèi, jiàn qiū jú.
时一酹,荐秋菊。
fàn wén zhèng yuè yáng lóu jì: qìng xī sì nián chūn, téng zǐ jīng zhé shǒu bā líng.
范文正岳阳楼记:庆西四年春,滕子京谪守巴陵。
yuè míng nián, zhèng tōng rén hé, bǎi fèi jù xīng.
越明年,政通人和,百废具兴。
nǎi chóng xiū yuè yáng lóu, zēng qí jiù zhì, kè táng xián jīn rén shī fù yú qí shàng, shǔ yú zuò wén jì zhī.
乃重修岳阳楼,增其旧制,刻唐贤今人诗赋于其上,属余作文记之。
yǔ guān fū bā líng zhuàng, zài dòng tíng yī hú.
予观夫巴陵状,在洞庭一湖。
xián yuǎn shān, tūn cháng jiāng, hào hào dàng dàng, héng wú jì yá, zhāo huī xī yīn, qì xiàng wàn qiān, cǐ zé yuè yáng lóu zhī dà guān yě, qián rén zhī shù bèi yǐ, rán zé běi tōng wū xiá, nán jí xiāo xiāng, qiān kè sāo rén, duō huì yú cǐ, lǎn wù zhī qíng, dé wú yì hū! ruò fú yín yǔ fēi fēi, lián rì bù kāi, yīn fēng nù háo, zhuó làng pái kōng, rì xīng yǐn yào, shān yuè qián xíng, shāng lǚ bù xíng, qiáng qīng jí cuī, bó mù míng míng, hǔ xiào yuán tí.
衔远山,吞长江,浩浩荡荡,横无际涯,朝晖夕阴,气象万千,此则岳阳楼之大观也,前人之述备矣,然则北通巫峡,南极潇湘,迁客骚人,多会于此,览物之情,得无异乎!若夫霪雨霏霏,连日不开,阴风怒号,浊浪排空,日星隐耀,山岳潜形,商旅不行,樯倾楫摧,薄暮冥冥,虎啸猿啼。
dēng sī lóu yě, zé yǒu qù guó huái xiāng, yōu chán wèi jī, mǎn mù xiāo rán, gǎn jí ér bēi zhě yǐ.
登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。
zhì ruò chūn hé jǐng míng, bō lán bù jīng, shàng xià tiān guāng, yī bì wàn qǐng, shā ōu xiáng jí, jǐn lín yóu yǒng, àn zhǐ tīng lán, yù yù qīng qīng ér huò cháng yān yī kōng, hào yuè qiān lǐ, fú guāng yào jīn, jing ying chen bi, yú gē hù dá, cǐ lè hé jí.
至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷,沙鸥翔集,锦鳞游泳,岸芷汀兰,郁郁青青;而或长烟一空,皓月千里,浮光耀金,静影沉璧,渔歌互答,此乐何极。
dēng sī lóu yě, zé yǒu xīn kuàng shēn yí, chǒng rǔ jiē wàng, bǎ jiǔ lín fēng, qí xǐ yáng yáng zhě yǐ.
登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱皆忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。
jiē fū! yǔ cháng qiú gǔ rén rén zhī xīn, huò yì èr zhě zhī wèi.
嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为。
hé zāi? bù yǐ wù xǐ, bù yǐ yǐ bēi.
何哉?不以物喜,不以已悲。
jū miào táng zhī gāo, zé yōu qí mín chù jiāng hú zhī yuǎn, zé yōu qí jūn.
居庙堂之高,则忧其民;处江湖之远,则忧其君。
shì jìn yì yōu, tuì yì yōu.
是进亦忧,退亦忧。
rán zé hé shí ér lè yé? qí bì yuē: xiān tiān xià zhī yōu ér yōu, hòu tiān xià zhī lè ér lè yú! yī, wēi sī rén, wú shuí yǔ guī! shí liù nián jiǔ yuè èr shí wǔ rì jì.
然则何时而乐耶?其必曰:先天下之忧而忧,后天下之乐而乐欤!噫,微斯人,吾谁与归!时六年九月二十五日记。

随机文章