“历览前贤国与家”的意思及全诗出处和翻译赏析

“历览前贤国与家”的意思及全诗出处和翻译赏析

“历览前贤国与家”的意思及全诗出处和翻译赏析

《咏史二首·其二》作者:李商隐

历览前贤国与家,成由勤俭破由奢。
何须琥珀方为枕,岂得真珠始是车。
远去不逢青海马,力穷难拔蜀山蛇。
几人曾预南薰曲,终古苍梧哭翠华。

《咏史二首·其二》翻译

《咏史二首·其二》韵脚

拼音:lì lǎn qián xián guó yǔ jiā
平仄:仄仄平平平仄平
韵脚:(平韵) 下平六麻  

《咏史二首·其二》拼音

lì lǎn qián xián guó yǔ jiā, chéng yóu qín jiǎn pò yóu shē.
历览前贤国与家,成由勤俭破由奢。
hé xū hǔ pò fāng wèi zhěn, qǐ dé zhēn zhū shǐ shì chē.
何须琥珀方为枕,岂得真珠始是车。
yuǎn qù bù féng qīng hǎi mǎ, lì qióng nán bá shǔ shān shé.
远去不逢青海马,力穷难拔蜀山蛇。
jǐ rén céng yù nán xūn qū, zhōng gǔ cāng wú kū cuì huá.
几人曾预南薰曲,终古苍梧哭翠华。